Móduls

Integració SAP B1 amb Sharepoint

Mod_Sharepoint_SAP

Integració SAP B1 amb Transportistes

Mod_Transp_SAP

Integració SAP B1 amb Prestashop

Mod_ecommerce_SAP

SAP Business One Carnisseries

Mod_Carnicas_SAP

SAP Business One Majoristes de Joies

Mod_Joies_SAP

SAP Business One Constructores

shutterstock_119159377